„Nie zaponij, ze prawo budowlane wymaga okresowych badań instalacji elektrycznej, minimum co 5 lat (patrz tabela)”
Zakłady ubezpieczeniowe, mogą odmówić wypłaty odszkodowania bez posiadania aktualnych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej!!!
W cenniku lub w zakładce „WARTO WIEWDZIEć” umiesc tabele ( w załączniku – tabela1) oraz opis prawa budowlanego. opis poniżej

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są:
1. Ustawa Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.
2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z którym:
– okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, które ma taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane) pod względem bezpieczeństwa odbywa się jeden raz w miesiącu, natomiast okresowa kontrola stanu i oporności izolacji ( w tym ochronny przeciwporażeniowej) co najmniej dwa razy w roku.
4. Zgodnie z normą PN-IEC- 60364-6-61 załącznik F: sprawdzenie i próby instalacji elektrycznych powinny być wykonywane w ciągu najkrótszego czasu. Najdłuższy okres między badaniami może być ustalony w przepisach krajowych. Okres może ten wynosić 3 lata, z wyjątkiem podanych poniżej przypadków, gdzie zalecany jest okres krótszy:
– miejsca pracy, gdzie występuje niebezpieczeństwo zniszczenia, pożaru lub wybuchu
-obiekty komunalne
-place budowy
-miejsca, w których jest używany sprzęt przenośny.

W celu uzyskania cennika skontaktuj się z nami telefonicznie.